pravilniki

ŠOLSKI SKLAD

Na Glasbeni šoli Nazarje smo se odločili, da organiziramo delovanje šolskega sklada. Svet zavoda je novembra 2013 soglasno potrdil sklep o ustanovitvi Šolskega sklada Glasbene šole Nazarje.

Šolski sklad upravlja upravni odbor. Upravni odbor ima sedem članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Mandat članov upravnega odbora traja dve leti. Člani upravnega odbora so vanj lahko ponovno imenovani. Delo članov upravnega odbora je prostovoljno. Za delo v upravnem odboru ne prejemajo plačila.

Sredstva šolskega sklada se zbirajo iz prispevkov fizičnih in pravnih oseb, donacij fizičnih in pravnih oseb, zapuščin, sponzorskih sredstev in drugih virov.

Vsi, ki ste pripravljeni nameniti sredstva v šolski sklad, lahko to storite kadarkoli na transakcijski račun št. 01283-6030711635 (s pripisom "ZA ŠOLSKI SKLAD").
Hvaležni vam bomo za vsak znesek, ki ga lahko prispevate.

Sredstva zbrana za namen šolskega sklada bomo porabili za:
 -  financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih
    sredstev,
 -  zagotavljanje sredstev za zvišanje standarda izobraževalnega programa,
 -  zagotavljanje sredstev za nakup nadstandardne opreme,
 -  zagotavljanje sredstev za spodbujanje ustvarjalne in raziskovalne dejavnosti učencev,
 -  zagotavljanje finančne pomoči socialno šibkim učencem.

 

HIŠNI RED GLASBENE ŠOLE NAZARJE

 1. Učenci naj prihajajo v šolo pravočasno, vendar le 5 minut pred začetkom pouka. Izjema velja za učence, ki so vezani na javni prevoz. Ti učenci v dogovoru z učitelji počakajo v prosti učilnici.
 2. Učenci so v šolskih prostorih obuti v copate, ki jih po končanem pouku odnesejo domov. Obutev puščajo v garderobi, oblačila pa na hodniku ali v učilnicah GŠ.
 3. V šoli ni dovoljeno:
  - kaditi ali uživati alkohola ter mamil
  - voditi domačih živali
  - prodajati raznih predmetov
  - razgrajati in se pretepati
 4. Čistilka po končanem pouku preveri, če so okna zaprta in luči ugasnjene.
 5. Učenci brez dovoljenja učitelja nimajo vstopa v učilnice.
 6. Za red in čistočo v razredu je odgovoren vsak učenec in učitelj.
 7. Vse stroške, ki bi nastali namerno ali iz malomarnosti, plača povzročitelj.
 8. Starši učencev parkirajo avtomobile za športno dvorano, na parkirišču glasbene šole.
 9. V primeru hitrega umika iz šolske stavbe, se prisotni ravnajo po navodilih, ki so izobešena na vidnih mestih.
 10. Vstop z rolkami in rolerji v šolsko zgradbo ni dovoljen!
 11. Mobilni telefoni morajo biti med poukom in vajo izključeni!
 12. Uporaba dvigala otrokom do 12 let ni dovoljena brez spremstva staršev.
 13. Kršitve hišnega reda se obravnavajo v skladu s PRAVILNIKOM O ŠOLSKEM REDU ZA GLASBENE ŠOLE.


IZ ŠOLSKE ZAKONODAJE
(povzetek iz Zakona o glasbenih šolah in Pravilnika o šolskem redu za glasbene šole; Uradni list RS,
 št. 44 /2001)

Pravice učencev

 • obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega dela
 • pridobivanje kakovostnega in sodobnega znanja
 • prilagoditev dela za zelo nadarjene učence, ki se pripravljajo na državno oziroma mednarodno tekmovanje
 • dodatni pouk za zelo nadarjene učence, za seznanjanje z obsežnejšim in zahtevnejšim programom
 • varnost in zaščita pred vsemi oblikami nasilja
 • zdravo, varno in vzpodbudno delovno okolje
 • varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi

Dolžnosti učencev

 • redno in pravočasno obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega dela
 • nastopanje na šolskih in drugih nastopih, določenih z izobraževalnim programom, letnim delovnim načrtom, šolskim koledarjem in drugimi predpisi, vsaj dva nastopa letno
 • vnaprejšnje obveščanje šole o drugih javnih izvenšolskih nastopih in pridobitev soglasja šole
 • varovanje in ohranjanje premoženja šole, lastnine učencev in delavcev šole
 • upoštevanje pravil šolskega in hišnega reda
 • obisk vsaj treh koncertov ali javnih nastopov, ki jih organizira šola
 • obiskovanje in izvajanje dejavnosti obveznega programa

Sodelovanje staršev pri pouku, izpitih in nastopih
(Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah, 33. člen)

 • Starši so lahko v dogovoru z učiteljem navzoči pri individualnem pouku svojih otrok ga redno motivirajo in spodbujajo
 • Starši redno podpisujejo glasbene beležke
 • Starši spremljajo razvoj in napredovanje svojih otrok na razrednih in javnih šolskih nastopih ter drugih oblikah javne predstavitve dela glasbene šole
 • Starši ne morejo biti navzoči pri opravljanju letnih in popravnih izpitov svojih otrok
 • Starši so vabljeni, da se udeležijo roditeljskega sestanka, ki ga šola pripravi septembra vsako leto
 • Z učitelji se lahko pogovorijo na govorilnih urah, termine zanje učitelji vpišejo učencem v glasbene beležke

Obiskovanje pouka in opravičevanje odsotnosti
(povzetek iz Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev)

 • Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa
 • Starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku sporočiti vzrok izostanka
 • Odsotnost učenca morajo starši opravičiti osebno ali v pisni obliki, najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo. Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, šteje izostanek za neopravičen. Razrednik upošteva tudi opravičilo, ki ga učenec ali starši iz opravičljivih razlogov predložijo po izteku petdnevnega roka. 

Preverjanje in ocenjevanje znanja
(povzetek iz Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah)

Znanje se ocenjuje pri individualnem in skupinskem pouku, nastopih in izpitih. Znanje ocenjuje učitelj, ki predmet poučuje, na izpitih pa znanje oceni izpitna komisija. Učitelji med šolskim letom seznanijo starše z učenčevim uspehom,starši imajo pravico do vpogleda v izdelke ali ocene svojega otroka. Znanje se na predšolski stopnji in v pripravnici ne ocenjuje, na nižji in višji stopnji glasbene šole pa številčno. Na nižji in stopnji ob koncu ocenjevalnega obdobja šola starše pisno obvesti s številčnimi ocenami v glasbeni beležki. Med šolskim letom se učenec lahko izpiše iz šole le na podlagi pisne vloge staršev. Učenec, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti, je lahko izključen iz glasbene šole. O izključitvi odloča učiteljski zbor. Učenec je lahko izključen iz glasbene šole tudi, če ne plačuje prispevka, ki ga za poravnavanje materialnih stroškov določi svet šole. Učenca, ki se odlikuje s svojim znanjem, uspehi ali drugim delom, glasbena šola lahko pohvali ali nagradi.

 

NAVODILA O OPRAVLJANJU IZPITOV KANDIDATOV, KI NISO VPISANI V GLASBENO ŠOLO

   Navodila pdf.

 

ZAKON O GLASBENIH ŠOLAH

PRAVILNIK O ŠOLSKI DOKUMENTACIJI V GLASBENIH ŠOLAH

PRAVILNIK O ŠOLSKEM KOLEDARJU ZA GLASBENE ŠOLE

PRAVILNIK O ŠOLSKEM REDU ZA GLASBENE ŠOLE

PRAVILNIK O PUBLIKACIJI O GLASBENI ŠOLI

PRAVILNIK O IZVAJANJU POUKA V GLASBENIH ŠOLAH

PRAVILNIK O PREVERJANJU IN OCENJEVANJU ZNANJA TER NAPREDOVANJU UČENCEV V GLASBENIH ŠOLAH

PRAVILNIK O NORMATIVIH IN STANDARDIH ZA IZVAJANJE PROGRAMA GLASBENE ŠOLE

PRAVILNIK O SMERI STROKOVNE IZOBRAZBE UČITELJEV, KOREPETITORJEV IN KNJIŽNIČARJEV V GLASBENIH ŠOLAH

PRAVILNIK O ZBIRANJU IN VARSTVU PODATKOV V GLASBENIH ŠOLAH

 
Glasbena šola Nazarje | Zadrečka cesta 37 | 3331 NAZARJE | tel.:03 839-42-10 | glasbena.nazarje@t-2.si