INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

Kontaktni podatki upravljalca:

Naziv: GLASBENA ŠOLA NAZARJE
Sedež: ZADREČKA CESTA 37, 3331 NAZARJE
Zakoniti zastopnik: JERNEJ MARINŠEK, ravnatelj
Telefon: 03 83 94 210
e-mail: info@gsnazarje.si

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Center za pravno pomoč, d.o.o.
Katja Tretjak, univ. dipl. prav.

Mariborska cesta 69, 3000 Celje
Telefon: 059 340 912
e-mail: katja@czpp.si

Starši, zaposleni, člani organov zavoda in morebitni drugi posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, ki jih obdeluje šola, imajo možnost glede vseh vprašanj, vezanih na obdelavo njihovih osebnih podatkov, samostojno stopiti v stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov preko zgoraj objavljenih kontaktnih podatkov. Na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov se lahko navedene osebe obračate tudi z namenom uresničevanja vaših pravic na podlagi predpisov, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov (pravica dostopa, pravica do popravka, pravica do izbrisa, pravica do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do ugovora).

  1. Namen obdelave osebnih podatkov in pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov

Glasbena šola Nazarje obdeluje osebne podatke učencev, staršev, zaposlenih, članov organov šole in morebitnih ostalih oseb, kadar je to potrebno, oziroma kadar ima šola za to pridobljeno ustrezno soglasje.

Osebne podatke učencev in njihovih staršev obdelujemo z namenom izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti in z namenom spremljanja razvoja učencev, ki predstavlja podlago za ustrezno postopanje zaposlenih v zavodu, ter za svetovanje in obveščanje staršev učencev.

Osebne podatke zaposlenih obdelujemo za namene izvajanja postopkov zaposlovanja ter za zagotavljanje nemotenega poteka dela in s tem povezanih postopkov.

Osebne podatke članov organov šole (svet staršev, svet zavoda) obdelujemo z namenom zagotavljanja administrativne podpore organom zavoda.

Osebne podatke pridobivamo in obdelujemo bodisi na podlagi predpisov, v nasprotnem primeru pa po predhodno izraženi volji (soglasju) staršev, zaposlenih ali članov organov šole. V določenih primerih osebne podatke obdelujemo tudi z namenom izpolnjevanja specifičnih pogodbenih obveznosti šole, z namenom izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

Zakonski pravni temelji glasbene šole za obdelavo osebnih podatkov:

• Uredba (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. 04. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
• Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 163/22, v nadaljevanju: ZVOP-2)
• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZOFVI)
• Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZDR-1)
• Zakon o glasbenih šolah (Ur. l. št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZGla)
• Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v glasbenih šolah (Ur. l. RS, št. 117/04)
• ter drugi predpisi EU, mednarodne pogodbe ali nacionalni predpisi, ki šoli nalagajo obdelavo ali posredovanje osebnih podatkov državnim organom ali drugim upravljalcem z namenom izpolnjevanja lastnih ali njihovih zakonskih obveznosti in pristojnosti.

Posameznik lahko podana soglasja kadarkoli v celoti ali delno prekliče.

Preklic je lahko trajen ali začasen. Preklic posameznik izvede s poslano pisno zahtevo na naslov šole, ali po elektronski pošti info@gsnazarje.si. Preklic posameznika nima vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki jo je šola izvajala pred prejetim preklicem.

V kolikor posameznik meni, da šola obdelavo osebnih podatkov izvaja v nasprotju z veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov, ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.

  1. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Šola osebne podatke obdeluje v mejah in na način, kot to določajo predpisi na področju varstva osebnih podatkov. Osebne podatke tako obdelujemo in hranimo zgolj v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namena obdelave, ter v najkrajšem možnem časovnem obdobju, dokler je hramba potrebna za doseganje zasledovanega cilja.

Kadar je rok hrambe predpisan z zakonom ali podzakonskim aktom, bo šola osebne podatke hranila zgolj do poteka predpisanega roka hrambe. V ostalih primerih bo šola osebne podatke hranila znotraj okvira zastaralnih rokov za morebitne obveznosti, ki bi lahko izhajale iz obdelave osebnih podatkov ali iz izvedenih pogodbenih obveznosti šole.

Roki hrambe posameznih kategorij osebnih podatkov so natančneje določeni v Evidenci obdelave osebnih podatkov, ki je priloga internega akta zavoda, ki ureja področje varstva osebnih podatkov.

Nazarje, 16.1.2013

Glasbena šola Nazarje

Jernej Marinšek, ravnatelj

Spletne novice

V skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, ki jo potrdite v sklopu registracije s pritiskom na gumb: Registracija in privolitev z GDPR (link).

Podatki, ki jih zbiramo od vas so sledeči:

E-mail

Podatki, ki jih zbiramo so ob enem tudi nujni za kasnejšo sprovedbo pošiljanja novic.

Opozorilo: obveščamo vas, da je podajanje osebnih podatkov povsem prostovoljno.

V okviru registracije in strinjanja z v tem dokumentu navedenimi pogoji boste vpisali vse potrebne informacije na sledeči povezavi: www.gsnazarje.si/newsletter in sicer boste vpisali sledeče: elektronski naslov.

Nameni, za katere se osebni podatki zbirajo:

– obveščanje o dogodkih, prireditvah in drugih aktivnostih šole

– odgovor na vaše vprašanje, ki ste ga zastavili,

Obdelava osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

S klikom na gumb Registracija in strinjanje z obdelavo osebnih podatkov prostovoljno soglašam z vključitvijo v seznam obveščanjaSeznanjen sem s tem, da se bodo moji osebni podatki obdelovali izključno s strani Glasbene šole Nazarje in ne bodo posredovani tretjim osebam, k čemur podajam svoje izrecno soglasje.

S potrditvijo te privolitve (to je s klikom na gumb: Registracija in strinjanje z obdelavo osebnih podatkov) nadalje izrecno soglašam, da Glasbena šola Nazarje moje osebne podatke obdeluje za naslednje namene:

– obveščanje o dogodkih, prireditvah in drugih aktivnostih šole

– odgovor na vaše vprašanje, ki ste ga zastavili,

S potrditvijo vseh izbir ali s klikom na gumb Registracija in strinjanje z obdelavo osebnih podatkov te privolitve izjavljam, da sem starejši(a) od 16 let in da so informacije, ki jih podajam, resnične in verodostojne.

Postopki za zagotavljanje pravic posameznika

Seznanjen sem, da:

  • lahko zahtevam vpogled v moje osebne podatke OBRAZEC

  • lahko zahtevam popravek osebnih podatkov OBRAZEC

  • lahko zahtevam blokiranje osebnih podatkov OBRAZEC

  • lahko zahtevam izbris osebnih podatkov OBRAZEC

  • lahko zahtevam omejitev uporabe osebnih podatkov OBRAZEC

  • lahko zahtevam prenos osebnih podatkov OBRAZEC

  • lahko vložim pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov. OBRAZEC

Glasbena šola Nazarje se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za zgoraj opredeljene namene. V primeru, če bo nastala potreba po drugovrstni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vašo privolitev.

Glasbena šola Nazarje podpisnika te privolitve obvešča, da lahko podano privolitev kadarkoli prekliče, v urejanju vašega profila.

Osebni podatki se zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, največ pa za obdobje 750 mesecev. Po tem času jih bo Glasbena šola Nazarje izbrisala.