Hišni red

Učenci naj prihajajo v šolo pravočasno, vendar le 5 minut pred začetkom pouka. Izjema velja za učence, ki so vezani na javni prevoz. Ti učenci v dogovoru z učitelji počakajo v prosti učilnici.

Učenci so v šolskih prostorih obuti v copate, ki jih po končanem pouku odnesejo domov. Obutev puščajo v garderobi, oblačila pa na hodniku ali v učilnicah GŠ.

V šoli ni dovoljeno:

  •  kaditi ali uživati alkohola ter mamil
  •  voditi domačih živali
  •  prodajati raznih predmetov
  •  razgrajati in se pretepati

Čistilka po končanem pouku preveri, če so okna zaprta in luči ugasnjene.
Učenci brez dovoljenja učitelja nimajo vstopa v učilnice.
Za red in čistočo v razredu je odgovoren vsak učenec in učitelj.
Vse stroške, ki bi nastali namerno ali iz malomarnosti, plača povzročitelj.
Starši učencev parkirajo avtomobile za športno dvorano, na parkirišču glasbene šole.
V primeru hitrega umika iz šolske stavbe, se prisotni ravnajo po navodilih, ki so izobešena na vidnih mestih.
Vstop z rolkami in rolerji v šolsko zgradbo ni dovoljen!
Mobilni telefoni morajo biti med poukom in vajo izključeni!
Uporaba dvigala otrokom do 12 let ni dovoljena brez spremstva staršev.
Kršitve hišnega reda se obravnavajo v skladu s PRAVILNIKOM O ŠOLSKEM REDU ZA GLASBENE ŠOLE.