Ceniki

MATERIALNI PRISPEVEK STARŠEV

Svet Glasbene šole Nazarje je na 1. dopisni seji dne 21.6.2019 sprejel sklep o spremembi materialnega
prispevka staršev:
SKLEP ŠT. 1: Svet Glasbene šole Nazarje je na 1. dopisni seji sklenil, da se
s šolskim letom 2019/2020 zniža materialni prispevek staršev za program PLESNA PRIPRAVNICE in PLES iz 38 EUR na 34 EUR.
Materialni prispevek staršev za najem izposojenih inštrumentov pa se poviša iz 8 EUR na 10 EUR.
VPISNINA 30,00 €
PROGRAM PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA IN GLASBENA PRIPRAVNICA 18,00 €
PROGRAM GLASBA 27,00 €
PROGRAM PLESNA PRIPRAVNICA IN PLES 34,00 €
NAJEMNINA ZA IZPOSOJEN INSTRUMENT 10,00 €
Poleg tega so starši oprščeni plačila šolnine za tretjega vpisanega otroka.
Ravnatelj, pa se lahko, po predložitvi prošnje s strani staršev, po lastni presoji
odloča o znižanju mesečnega prispevka.

CENIK JAVNIH NASTOPOV IN KONCERTOV

BREZPLAČNI NASTOPI
1. Nastopi na osnovnih šolah Zgornje Savinjske doline.
2. Trije nastopi na leto za vsako občino, ki sofinancira delovanje Glasbene šole Nazarje.*
* Organizator nastopa mora biti občina in ne društva ali organizacije, ki delujejo v posamezni občini.
3. Učenec na javni prireditvi nastopa sam.
OSTALI NASTOPI
Sodelujoči na prireditvi Cena
Učenec in mentor 50,00 €
Učenec in korepetitor 50,00 €
Učenec, mentor in korepetitor 80,00 €
Komorna skupina ali ansambel in mentor 100,00 €
Pihalni ali godalni orkester 200,00 €
Vsa sredstva zbrana z javnimi nastopi in koncerti so namenjena delovanju šolskega sklada.
Cenik je sprejel Svet zavoda 16.10.2014

CENIK ZA OPRAVLJANJE IZPITOV

(KANDIDATI, KI NISO VPISANI V GLASBENO ŠOLO)
Svet Glasbene šole Nazarje je na 9. redni seji, 19.3.2012 sprejel sklep o ceni
za opravljanje izpitov za kandidate, ki niso vpisani v Glasbeno šolo Nazarje.
IZPIT ZA EN LETNIK 60,00 €
IZPIT ZA DVA LETNIKA 90,00 €
Kandidati lahko v enem terminu opravljajo izpite za največ dva letnika.
Izpiti se opravljajo na sedežu Glasbene šole Nazarje.

CENIK ZA NAJEM ŠOLSKIH PROSTOROV in GLASBENIH INSTRUMENTOV

(za zunanje)
Prostori glasbene šole se lahko dajo v najem, če to dopuščajo prostorske zmogljivosti šole in če to ne ovira pedagoškega procesta šole. O oddaji v najem odloča ravnatelj.
Najemnina za najem dvorane je določena s cenikom, ki ga sprejme Sveta zavoda Glasbena šola Nazarje. Višino najemnine za učilnice določi ravnatelj. Najemnina za uporabo glasbil, ki so v učilnici ali dvorani se plačuje ločeno, višino najemnine določi ravnatelj.
NAJEM IZPOSOJA
URA DAN             (4 ure ali več) MESEC URA DAN MESEC
UČILNICA INDIVID. POUKA 5,00 € 15,00 €
UČILNICA SKUPIN. POUKA 10,00 € 40,00 € 120,00 €
TOLKALNA UČILNICA 10,00 € 40,00 € 120,00 €
Najem učilnice skupinskega pouka vključuje tudi najem pianina v učilnici.
Najem tolkalne učilnice vključuje tudi najem glasbil v učilnici za potrebe vadenja.
Redni najem po pogodbi se računa kot mesečni najem.
TOLKALA
MARIMBA 30,00 €
VIBRAFON 25,00 €
ZVONČKI 20,00 €
TIMPANI 25,00 €
TOLKALA – RITMIČNA 5,00 €
BATERIJE 20,00 €
GODALA
VIOLINA 15,00 €
VIOLONČELO 20,00 €
PIHALA 20,00 €
TROBILA 20,00 €
HARMONIKA 20,00 €
KLAVIR V UČILNICI 20,00 €
ELEKTRIČNI KLAVIR 30,00 €
HARFA 100,00 €
Najem dvorane na uro med tednom Najem dvorane na uro ob sobotah, nedeljah in praznikih
DVORANA 30,00 € 45,00 €
Najem dvorane vključuje tudi najem klavirja v dvorani.
Cenik je sprejel Svet zavoda 31.3.2014

Želite izvedeti več …