Pravilniki

 IZ ŠOLSKE ZAKONODAJE
(povzetek iz Zakona o glasbenih šolah in Pravilnika o šolskem redu za glasbene šole; Uradni list RS,  št. 44 /2001)

Pravice učencev

 • obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega dela
 • pridobivanje kakovostnega in sodobnega znanja
 • prilagoditev dela za zelo nadarjene učence, ki se pripravljajo na državno oziroma mednarodno tekmovanje
 • dodatni pouk za zelo nadarjene učence, za seznanjanje z obsežnejšim in zahtevnejšim programom
 • varnost in zaščita pred vsemi oblikami nasilja
 • zdravo, varno in vzpodbudno delovno okolje
 • varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi

Dolžnosti učencev

 • redno in pravočasno obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega dela
 • nastopanje na šolskih in drugih nastopih, določenih z izobraževalnim programom, letnim delovnim načrtom, šolskim koledarjem in drugimi predpisi, vsaj dva nastopa letno
 • vnaprejšnje obveščanje šole o drugih javnih izvenšolskih nastopih in pridobitev soglasja šole
 • varovanje in ohranjanje premoženja šole, lastnine u?encev in delavcev šole
 • upoštevanje pravil šolskega in hišnega reda
 • obisk vsaj treh koncertov ali javnih nastopov, ki jih organizira šola
 • obiskovanje in izvajanje dejavnosti obveznega programa

Sodelovanje staršev pri pouku, izpitih in nastopih
(Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah, 33. člen)

 • Starši so lahko v dogovoru z učiteljem navzoči pri individualnem pouku svojih otrok ga redno motivirajo in spodbujajo
 • Starši redno podpisujejo glasbene beležke
 • Starši spremljajo razvoj in napredovanje svojih otrok na razrednih in javnih šolskih nastopih ter drugih oblikah javne predstavitve dela glasbene šole
 • Starši ne morejo biti navzoči pri opravljanju letnih in popravnih izpitov svojih otrok
 • Starši so vabljeni, da se udeležijo roditeljskega sestanka, ki ga šola pripravi septembra vsako leto
 • Z učitelji se lahko pogovorijo na govorilnih urah, termine zanje učitelji vpišejo učencem v glasbene beležke

Obiskovanje pouka in opravičevanje odsotnosti
(povzetek iz Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev)

 • Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa
 • Starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku sporočiti vzrok izostanka
 • Odsotnost učenca morajo starši opravičiti osebno ali v pisni obliki, najkasneje v petih dneh po prihodu u?enca v šolo. Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, šteje izostanek za neopravičen. Razrednik upošteva tudi opravičilo, ki ga učenec ali starši iz opravičljivih razlogov predložijo po izteku petdnevnega roka.

Preverjanje in ocenjevanje znanja
(povzetek iz Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah)

Znanje se ocenjuje pri individualnem in skupinskem pouku, nastopih in izpitih. Znanje ocenjuje učitelj, ki predmet pou?uje, na izpitih pa znanje oceni izpitna komisija. Učitelji med šolskim letom seznanijo starše z učenčevim uspehom,starši imajo pravico do vpogleda v izdelke ali ocene svojega otroka. Znanje se na predšolski stopnji in v pripravnici ne ocenjuje, na nižji in višji stopnji glasbene šole pa številčno. Na nižji in stopnji ob koncu ocenjevalnega obdobja šola starše pisno obvesti s številčnimi ocenami v glasbeni beležki. Med šolskim letom se učenec lahko izpiše iz šole le na podlagi pisne vloge staršev. Učenec, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti, je lahko izključen iz glasbene šole. O izključitvi odloča učiteljski zbor. Učenec je lahko izključen iz glasbene šole tudi, če ne plačuje prispevka, ki ga za poravnavanje materialnih stroškov določi svet šole. Učenca, ki se odlikuje s svojim znanjem, uspehi ali drugim delom, glasbena šola lahko pohvali ali nagradi.

NAVODILA ZA OPRAVLJANJE IZPITOV – ZUNANJI KANDIDATI

ZAKON O GLASBENIH ŠOLAH

PRAVILNIK O ŠOLSKI DOKUMENTACIJI V GLASBENIH ŠOLAH

PRAVILNIK O ŠOLSKEM KOLEDARJU ZA GLASBENE ŠOLE

PRAVILNIK O ŠOLSKEM REDU ZA GLASBENE ŠOLE

PRAVILNIK O PUBLIKACIJI O GLASBENI ŠOLI

PRAVILNIK O IZVAJANJU POUKA V GLASBENIH ŠOLAH

PRAVILNIK O PREVERJANJU IN OCENJEVANJU ZNANJA TER NAPREDOVANJU UČENCEV V GLASBENIH ŠOLAH

PRAVILNIK O NORMATIVIH IN STANDARDIH ZA IZVAJANJE PROGRAMA GLASBENE ŠOLE

PRAVILNIK O SMERI STROKOVNE IZOBRAZBE UČITELJEV, KOREPETITORJEV IN KNJIŽNIČARJEV V GLASBENIH ŠOLAH

PRAVILNIK O ZBIRANJU IN VARSTVU PODATKOV V GLASBENIH ŠOLAH

PRAVILA RAVNANJA V GŠ NAZARJE V ČASU UKREPOV ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA VIRUSA COVID – 19