Spoštovani starši in učenci!
Pošiljam vam bistvena določila iz zadnje okrožnice MIZŠ, ki smo jo prejeli v soboto 6. novembra 2021.
Vlada Republike Slovenije je na seji 5. 11. 2021 sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v nadaljevanju besedila: Odlok.
Odlok začne veljati 8. novembra 2021, razen 8. člena, ki opredeljuje samotestiranje učencev in dijakov. Določila tega člena se začnejo uporabljati 15. novembra 2021.
Pri uveljavljanju tega odloka je potrebno pozornost nameniti naslednjim področjem:
Pogoj PCT je izpolnjen, če se osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje) in razpolagajo z enim od dokazil, ki je naveden v 2. členu Odloka
Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi pri izvajanju dejavnosti, ki jo izvaja vzgojno-izobraževalni zavod bodisi na svojem sedežu ali na drugi lokaciji, kjer se izvaja vzgojno-izobraževalni program. Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja PCT se šteje, če se je uporaba storitve začela v 48 urah od odvzema brisa.

Uporabnikom storitev vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, se ne dovoli uporaba storitve oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti.

Ne glede na navedeno pa pogoja PCT ni treba izpolnjevati:
a) osebam, ki so mlajše od 12 let,
b) osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi
pogoji,
c) osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 2., 2. ali 3. razred
osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
d) osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 12. leta starosti
e) učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom.

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizira ravnatelj oziroma direktor vzgojno- izobraževalnega zavoda oziroma od njega pooblaščene osebe. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT se opravlja z dokazili iz 2. in 4. člena Odloka. Ravnatelj oziroma direktor določi čas in kraj samotestiranja v prostorih vzgojno-izobraževalnega zavoda in za namen dokazovanja samotestiranja posreduje delavec evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis delavca.

Ravnatelj oziroma direktor vzgojno-izobraževalnega zavoda poskrbi, da se na vidnem mestu v vzgojno-izobraževalnem zavodu objavi obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT za vse zaposlene in uporabnike storitev, in organizira preverjanje izpolnjevanja na vstopnih točkah v zavod.

Testiranje s testi HAG za samotestiranje opravijo vsi učenci osnovne šole in dijaki srednjih šol razen če izpolnjujejo pogoje prebolevnosti ali cepljenja. Testiranje se pod nadzorom strokovnega delavca opravi trikrat tedensko v prostorih vzgojno- izobraževalnega zavoda. Na dan objavljenega testiranja učenec oziroma dijak prineseta svoj test v šolo oziroma zavod.
Testiranje s testi HAG za samotestiranje izvedejo tudi otroci in mladostniki, vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ter učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče.

Učencu in dijaku pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec. Testi se tako kot do sedaj in pod enakimi pogoji dobijo v lekarni.

Uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2 (v nadaljevanju zaščitna maska) je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Niso več dovoljene zaščitne maske iz blaga. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.
Uporaba zaščitne maske pri izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti ni obvezna za:
a) otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
b) vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja
pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
c) nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
d) osebe, ki izvajajo športno vadbo,
e) osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih
razlogov onemogočena,
f) učence, dijake in študente pri pouku športa in športne vzgoje, učence glasbene šole
pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter
dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta,
g) ob upoštevanju pogoja PCT v šolski jedilnici

Ob vstopu v vzgojno izobraževalni zavod je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov. Razkužila zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti pri vhodu v prostor.

Lep pozdrav.
Jernej Marinšek, ravnatelj